CÁNH DIỀU VIỆT - LOGO 1

Sâu bệnh hại lúa

Bệnh đạo ôn là một loại dịch bệnh gây hại cho cây lúa, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt. Bệnh này thường phát triển trong điều…